Годишњи план рада школе за школску 2020/2021. годину
Извештај о реализацији годишњег плана рада школе за школску 2019/2020.
Годишњи план рада школе за школску 2019-2020. годину
Правилник о школском календару за средње школе са седиштем на територији АП Војводине за школску 2019/2020. годину
Извештај о реализацији годишњег плана рада школе за школску 2018/2019. годину
План уписа полазника на програме преквалификације, доквалификације и специјализације за школску 2019/2020. годину
Наставни план и програм огледа - област елетротехника
Правилник о изменама Правилника о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада машинства и обрада метала
Наставни планови и програми за образовне профиле у трогодишњем образовању Програми допунске и додатне наставе
Школски програм за 2019-2023. годину