Извештај о активностима школе у вези Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање
Школски програм 2023-2027. год.
Школски развојни план 2022-2027. год.
Годишњи план рада 2023/2024. год.
Извештај о реализацији годишњег плана рада школе за школску 2022/2023. год.
Извештај о самовредновању 2022/2023. год.
Информатор о раду
Правилник о организацији и систематизацији послова
Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика
Правилник о раду
Правилник о похваљивању и награђивању ученика
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у установи
Правила понашања у установи
Пословник о раду Ученичког парламента
Пословник о раду Школског одбора
Пословник о раду Савета родитеља
Пословник о раду Наставничког већа
Измене и допуне Статута 11.09.2020. год.
Измене и допуне Статута 15.08.2019. год.
Измене и допуне Статута 31.12.2018. год.
Допуна Статута – Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
Статут СТШ “Михајло Пупин“
Препоруку за примену кодекса доброг управљања у активној изклузији Општине Кула
Кодекс доброг управљања у активној инклузији Општине Кула
Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину
Извештај о реализацији годишњег плана рада школе за школску 2021/2022. годину
Правилник о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2020/2021. годину
Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2020/2021. годину
Годишњи план рада школе за школску 2020/2021. годину
Извештај о реализацији годишњег плана рада школе за школску 2019/2020.
Годишњи план рада школе за школску 2019-2020. годину
Правилник о школском календару за средње школе са седиштем на територији АП Војводине за школску 2019/2020. годину
Извештај о реализацији годишњег плана рада школе за школску 2018/2019. годину
План уписа полазника на програме преквалификације, доквалификације и специјализације за школску 2019/2020. годину
Наставни план и програм огледа – област елетротехника
Правилник о изменама Правилника о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада машинства и обрада метала
Наставни планови и програми за образовне профиле у трогодишњем образовању
Програми допунске и додатне наставе
Школски програм за 2019-2023. годину