Машински техничар за компјутерско конструисање

Конструисање је креативан процес трансформације идеје у пројекат и представља полазну основу за производњу. Има за циљ изналажење оптималних решења за све техничке изазове.

Компјутерским конструисањем на савремен начин се примењују теоријска знања у циљу прорачуна и конструисања машинских елемената, склопова и конструкција. Израда 3D модела и техничке документације остварује се применом најсавременијих софтверских пакета усклађених са потребама нових технологоја и нумерички управљане производње (СNC технологија).

Како је постигнут веома висок ниво примене информатичких технологија у производним процесима када су у питању пројектовање производа или инжењерски прорачуни и анализе, неопходно је постојање и развијање занимања које ће прецизно и ефикасно одговорити свим овим захтевима.

У току школовања ученик стиче значајно опште образовање, знања из области машинске технике и изучава програмске пакете:

• WОRD - обрада текста
• ЕXCЕL - табеларна израчунавања
• АutоCAD - техничко цртање
• ProЕNGINEER (CREO 02.) - израда 3D модела, склопова, техничке документације и компјутерско управљање машинама за обраду.
• Програмске језике Visual BASIC, C++, Visual C#.

То омогућава ученицима лакоћу сналажења у раду са рачунарима на готово свим подручјима, било када је потребна примена у раду или даље образовање на том пољу. Ученици моделирање и конструисање раде у лиценцним најсавременијим програмима.

Машинска техника је заступљена у свим сферама материјалне производње, услуга, енергетике, прерађивачке индустрије, грађевинарства, саобраћаја и др.

Несумњиво и занимање Машински техничар за компјутерско конструисање у тим областима заслужује посебно место.

Наставни план и програм профила машински техничар за компјутерско конструисање