ЦИЉЕВИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА:

Циљ стручног образовања за образовни профил електротехничар информационих технологија, је оспособљавање ученика за учешће у
изради софтверских апликација, креирање и развијање база података, статичких и динамичких веб презентација и одржавање и проверу
сигурности информационих система.

С обзиром на неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребу континуираног образовања, стручног усавршавања, развој каријере, унапређивање запошљивости, ученици ће бити оспособљавани за:

 примену теоријских знања у практичном контексту
 ефикасан рад у групним ситуацијама
 преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери
 благовремено реаговање на промене у радној средини
 препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу
 примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада
 употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу
 развој свести и потребе за доживотим учењем и праћењем техничко-технолошких новина у струци

По завршетку образовања за овај профил, ученик ће стећи:

РАДНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:

 Постављање и одржавање оперативног система рачунара
 Креирање, одржавање, ажурирање садржаја и провера сигурности платформи за Интернет сервисе
 Израда десктоп апликација
 Израда статичких и динамичких веб презентације и веб апликација и њихово имплементирање
 Креирање, моделовање и развијање база података
 Одржавање и провера сигурности информационих система

ЗНАЊА О:

 карактеристикама и функцијама рачунарског хардвера
 функцијама, инсталирању и конфигурисању оперативног система и додатног софтвера
 комуникационим технологијама, рачунарским мрежама и пасивној и активној мрежној опреми
 Интернет технологијама, протоколима и корисничким сервисима
 креативном и функционалном планирању и изради веб страница
 креативном и функционалном планирању и изради веб апликација
 објављивању веб сајтова и апликација на веб серверу
 концепту објектно-оријентисаног програмирања
 пројектовању информационих система, креирању и коришћењу база података
 структури електронских пословних система и облицима електронског пословања
 сигурности информационих система, превенцији и детекцији напада
 изради и начину коришћења техничке документације
 примени основних принципа комуникације и оргнизације у предузећу

ВЕШТИНЕ:

 самостално склапа рачунар, тестира хардвер и отклања кварове
 инсталира и конфигурише оперативни систем, додатни софтвер и хардверске уређаје
 конфигурише, повезује и проверава функционалност LAN мреже
 користи Интернет сервисе
 израђује веб странице и веб апликације и објављује их на веб серверу
 израђује апликације, пројектује једноставне базе података и повезује апликације са базом података
 инсталира, тестира и одржава апликације за електронско пословање и обавља пословне процесе и операције у њима
 врши заштиту од напада на информациони систем

СТАВОВЕ:

 савесно, одговорно и уредно обавља поверене послове
 позитивно се односи према примени сигурносних и здравствених мера у раду
 ефикасно организује време
 испољава позитиван однос према значају функционалне и техничке исправности информационих система

Наставни план и програм профила електротехничар инфомационих технологија