Elektrotehničar obnovljivih izvora energije

ELEKTROTEHNIČAR OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

CILJEVI STRUČNOG OBRAZOVANJA

Na osnovu savremenih tendencija u srednjem stručnom obrazovanju, uz podršku Zajednice elektrotehničkih škola Srbije, Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja i Ministarstva prosvete nauke i tehnoloških razvoja Republike Srbije, formirana je Komisija za izradu nastavnog plana i programa za obrazovni profil elektrotehničar obnovljivih uzvora energije po dualnom sistemu. Nastavni plan i program je inovativan i multidisciplinaran koji povezuje elektrotehničku i mašinsku struku. Osnovne karakteristike nastavnog plana i programa su savremeni sadržaji iz oblasti obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti koji se realizuju kroz teorijsku nastavu, laboratorijske vežbe i višestruko povećani broj časova praktične nastave koji se realizuje u saradnji sa socijalnim partnerima.

Na taj način omogućeno je razvijanje praktičnih zananja i veština direktno u saradnji sa firmama i kompanijama koje se bave obnovljivim izvorima energije. Učenik u toku praktične nastave ima priliku da u radnim organizacijama direktno primenjuje stečena teorijska znanja i usavršava stečene praktične veštine, što mu omogućava lakše snalaženje na budućem poslu, bolju produktivnost i napredovanje u karijeri.

Broj časova praktične nastave značajno je povećan. To znači da će učenici ovoga obrazovnog profila jedan dan nedeljno imati praktičnu nastavu koja će se realizovati prema nastavnom planu i programu. Mesto realizacije praktične nastave je školska radionica u prvoj godini školovanja, dok od druge godine učenici idu na jednodnevnu praksu u partnerske firme koje se u okviru svojih aktivnosti bave i obnovljivim izvorima energije.

Realizacija praktične nastave je potpuno usklađena sa najvažnijim stručnim predmetima u toku četvorogodišnjeg obrazovanja. U okviru prve godine učenici se upoznaju sa osnovnim elementima i tehnikama mašinske i elektrotehničke prakse. U drugoj godini praktična nastava je u najvećoj meri usklađena sa elementima električne instalacije, opreme i pribora. U trećoj godini praktična nastava je usklađena sa elementima obnovljivih izvora energije koji se izučavaju u okviru ove školske godine. To su termodinamički sistemi, biomasa i geotermalni sistemi. U četvrtoj godini sadržaji praktične nastave usklađeni su sa elementima obnovljivih izvora energije koji se izučavaju kroz teorijski deo i laboratorijske vežbe. U toku završne školske godine učenici imaju priliku da rade na sistemima fotonaponskih elektrana i vetroelektrana. Osim toga u toku treće i četvrte godine u okviru praktične nastave predviđen je blok od 30 časova što će omogućiti učenicima da jednu nedelju u kontinuitetu rade na praktičnoj nastavi. Nastavnim planom i programom predviđen je i odgovarajući broj časova na trećoj i četvrtoj godini za izborne stručne predmete. Tako se učenicima pruža sticanje dodatnih znanja. Spisak izbornih stručnih predmeta prikazan je u tabeli.

Na ovaj način značajno je unapređen aspekt razvoja i unapređenja praktičnih veština kod učenika ovog obrazovnog profila. Na taj način ostvaruje se značajno kvalitetnije obrazovanje, jer učenici u toku četvorogodišnjeg školovanja pohađaju dovoljan broj časova teorijske nastave i laboratorijskih vežbi, ali i značajno veći broj časova praktične nastve. Na taj način rešen je nedostatak uočen kod klasičnih profila četvrtog stepena, a to je da učenici imaju veliki broj časova teorijske nastave i laboratorijskih vežbi, ali i nedovoljan broj časova praktične nastave na kome će dodatno razvijati i usavršavati svoje praktične veštine. Zato se u praksi često dešava da poslodavac dobija radnika koji ima odgovarajuća teorijska znanja, ali nedovoljno razvijene praktične veštine, pa je poslodavac često primoran da dodatno obuči svršenog srednjoškolca kako bi mogao da obavlja odgovarajuće poslove. Implenentacijom novog nastavnog plana i prograna obrazovnog profila elektrotehničar obnovljivih izvora energije po dualnom sistemu navedeni problem biće rešen, jer će učenici u okviru svog srednjoškolskog obrazovanja već biti uvođeni u poslove kojima se bave firme u kojima budu obavljali praksu. Na kraju ovoga obrazovnog procesa poslodavac će dobiti radnika koji ima dobro teorijsko znanje, ali ima mnogo bolje razvijene praktične veštine tako da posle završene srednje škole veoma lako nastavlja da radi u okviru firme bez potrebe dodatne obuke. Ministarstvo prosvete nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije donosi PRAVILNIK o dopuni pravilnika o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Elektrotehnike (Broj:110-0097/2017-03 od 29.maja 2017.godine) i objavljuje ga u „Službenom glasniku RS – Prosvetni glasnik“ broj 5. od 12. juni 2017. godine odobrilo je primenu nastavnog plana i programa za obrazovni profil Elektrotehničar obnovljivih izvora energije po dualnom sistemu i omogućilo elektrotehničkim školama implenetaciju i upis ovog obrazovnog profila od školske 2017/2018.

Nastavni plan i program profila elektrotehničar obnovljivih izvora energije
RSS
Instagram