ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ

ЦИЉЕВИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА

На основу савремених тенденција у средњем стручном образовању, уз подршку Заједнице електротехничких школа Србије, Завода за унапређење образовања и васпитања и Министарства просвете науке и технолошких развоја Републике Србије, формирана је Комисија за израду наставног плана и програма за образовни профил електротехничар обновљивих узвора енергије по дуалном систему. Наставни план и програм је иновативан и мултидисциплинаран који повезује електротехничку и машинску струку. Основне карактеристике наставног плана и програма су савремени садржаји из области обновљивих извора енергије и енергетске ефикасности који се реализују кроз теоријску наставу, лабораторијске вежбе и вишеструко повећани број часова практичне наставе који се реализује у сарадњи са социјалним партнерима.

На тај начин омогућено је развијање практичних занања и вештина директно у сарадњи са фирмама и компанијама које се баве обновљивим изворима енергије. Ученик у току практичне наставе има прилику да у радним организацијама директно примењује стечена теоријска знања и усавршава стечене практичне вештине, што му омогућава лакше сналажење на будућем послу, бољу продуктивност и напредовање у каријери.

Број часова практичне наставе значајно је повећан. То значи да ће ученици овога образовног профила један дан недељно имати практичну наставу која ће се реализовати према наставном плану и програму. Место реализације практичне наставе је школска радионица у првој години школовања, док од друге године ученици иду на једнодневну праксу у партнерске фирме које се у оквиру својих активности баве и обновљивим изворима енергије.

Реализација практичне наставе је потпуно усклађена са најважнијим стручним предметима у току четворогодишњег образовања. У оквиру прве године ученици се упознају са основним елементима и техникама машинске и електротехничке праксе. У другој години практична настава је у највећој мери усклађена са елементима електричне инсталације, опреме и прибора. У трећој години практична настава је усклађена са елементима обновљивих извора енергије који се изучавају у оквиру ове школске године. То су термодинамички системи, биомаса и геотермални системи. У четвртој години садржаји практичне наставе усклађени су са елементима обновљивих извора енергије који се изучавају кроз теоријски део и лабораторијске вежбе. У току завршне школске године ученици имају прилику да раде на системима фотонапонских електрана и ветроелектрана. Осим тога у току треће и четврте године у оквиру практичне наставе предвиђен је блок од 30 часова што ће омогућити ученицима да једну недељу у континуитету раде на практичној настави. Наставним планом и програмом предвиђен је и одговарајући број часова на трећој и четвртој години за изборне стручне предмете. Тако се ученицима пружа стицање додатних знања. Списак изборних стручних предмета приказан је у табели.

На овај начин значајно је унапређен аспект развоја и унапређења практичних вештина код ученика овог образовног профила. На тај начин остварује се значајно квалитетније образовање, јер ученици у току четворогодишњег школовања похађају довољан број часова теоријске наставе и лабораторијских вежби, али и значајно већи број часова практичне настве. На тај начин решен је недостатак уочен код класичних профила четвртог степена, а то је да ученици имају велики број часова теоријске наставе и лабораторијских вежби, али и недовољан број часова практичне наставе на коме ће додатно развијати и усавршавати своје практичне вештине. Зато се у пракси често дешава да послодавац добија радника који има одговарајућа теоријска знања, али недовољно развијене практичне вештине, па је послодавац често приморан да додатно обучи свршеног средњошколца како би могао да обавља одговарајуће послове. Импленентацијом новог наставног плана и програна образовног профила електротехничар обновљивих извора енергије по дуалном систему наведени проблем биће решен, јер ће ученици у оквиру свог средњошколског образовања већ бити увођени у послове којима се баве фирме у којима буду обављали праксу. На крају овога образовног процеса послодавац ће добити радника који има добро теоријско знање, али има много боље развијене практичне вештине тако да после завршене средње школе веома лако наставља да ради у оквиру фирме без потребе додатне обуке. Министарство просвете науке и технолошког развоја Републике Србије доноси ПРАВИЛНИК о допуни правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Електротехнике (Број:110-0097/2017-03 од 29.маја 2017.године) и објављује га у „Службеном гласнику РС – Просветни гласник“ број 5. од 12. јуни 2017. године одобрило је примену наставног плана и програма за образовни профил Електротехничар обновљивих извора енергије по дуалном систему и омогућило електротехничким школама импленетацију и упис овог образовног профила од школске 2017/2018.

Наставни план и програм профила електротехничар обновљивих извора енергије