Istorijat škole

Srednja tehnička škola „Mihajlo Pupin“u Kuli ima tradiciju dugu više od 60 godina. Škola je menjala nazive prateći transformisanje i reforme školstva. Najpre je počela sa radom kao Građevinska škola, zatim kao Škola učenika u privredi. Paralelno odlukom opštinskog veća i veća proizvođača 9. marta 1960. godine osnovana je Mašinska tehnička škola, koja je počela sa radom 24. septembra 1962. godine. U prvi razred je tada upisano 76 učenika. U školi je radilo 6 profesora i 4 honorarna nastavnika. Istovremeno je u školi radila i Škola za kvalifikovane radnike. Od školske 1973/74. godine Mašinska tehnička škola nastavlja rad u okviru Tehničkog školskog centra u Kuli i formira zajedno sa Školom za kvalifikovane radnike 20. oktobara jednu školu. Od školske 1975/76. godine srednje školstvo se reformiše i ne upisuju se učenici u srednje škole kao ranije, već se uvodi zajedničko srednje obrazovanje i pozivno-usmereno obrazovanje. U tom periodu škola je radila kao Centar za obrazovanje stručnih radnika metalske, elektro i saobraćajne struke. Reformom školstva 1986. godine skola se registruje pod nazivom Srednja škola mašinsko-energetske, elektrotehničke i saobraćajne struke. Godine 1989. ukida se saobraćajna struka i škola radi pod nazivom Srednja škola mašinsko-energetske i elektrotehničke struke. Školske 1993/94. godine škola menja naziv u današnji, Srednja tehnička škola „Mihajlo Pupin“. Danas škola ima oko 900 učenika kojima predaje 51 nastavnik i saradnik.

Mihajlo Idvorski Pupin Mihailo Pupin (9. oktobar 1854. – 12. mart 1935.)je američki naučnik srpskog porekla. Rođen je u Idvoru, Banat (tada u Austriji), a umro u Njujorku. U SAD odlazi veoma mlad i sa izuzetnim uspehom završava matematiku i fiziku u Kembridžu, a potom doktorira u Berlinu. Posle toga Pupin počinje svoju profesorsku i naučnu karijeru na Kolumbija univerzitetu gde radi punih četrdeset godina. Tokom svog života je bio uspešan pronalazač, i prijavio je 24 patenata od kojih je najpoznatiji Pupinov kalem koji služi „pupinizaciji“ telegrafskih kablova odnosno smanjenju slabljenja električnog signala duž kabla. Sem bogate i uspešne naučne karijere Pupin je bio veliki patriota. Svom prezimenu je dodao Idvorski kako bi pokazao privrženost rodnom kraju. Bio je jedan od osnivača i dugogodišnji predsednik „Srpskog narodnog saveza“ u Americi. Nosilac je jugoslovenskog odlikovanja Belog orla Prvog reda. Dva njegova učenika su dobitnici Nobelove nagrade.

RSS
Instagram