ЦИЉЕВИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА:

Електротехничар рачунара је профил који образује техничаре за рад на хардверу и софтверу, тј. техничаре који се баве одржавањем
електронике самог рачунара и/или реализацијом програма на самом рачунару. Живимо у време експанзије рачунара. Они налазе
примену у свим областима људске делатности, па је стога ово занимање веома атрактивно. Могућности запошљавања су врло велике јер
практично, рачунари се користе свуда у обради најразноврснијих података : у рачуноводству, у вођењу разних процеса у индустрији, у
свим областима научних истраживања, у медицини, у трговини итд…

ПРОГРАМ ИЗ ОВОГ ПРОФИЛА ОБУХВАТА:

Конфигурисање хардвера рачунара
Тестирање, отклањање кварова
Познавање архитектуре рачунарског система и принципа рада појединих компоненти
Системски софтвер
Апликативни софтвер
Програмирање
Базе података
Рачунарске мреже
Мрежни оперативни системи

По завршетку образовања за овај профил, ученик ће стећи:

СПОСОБНОСТИ:

Програмирање на програмским језицима C, C++ и C#
креирање објеката у C#
развијање и имплементирање Windows апликација
успостављање конекције са базом података (ADO.NET)
Имплементација, управљање и одржавање рачунарске мреже.
Стицање знања о различитим врстама и карактеристикама рачунарских система, базама података, сервера итд., потребних за наставак
школовања и даље усавршавање.

По завршетку школовања ученици добијају звање електротехничар рачунара. Најчешће ђаци са овог смера настављају даље школовање на факултетима, мада су теоријске могуђности запослења неограничене.

План рада образовног профила елтехничар рачунара