Proširivanje i skraćivanje korena
Operacije sa korenima - vežbe
Operacije sa korenima - vežbe
Racionalisanje imenioca
Stepen sa racionalnim izložiocem
Stepen sa racionalnim izložiocem - vežbe
Obavezan domaći zadatak korenovanja - 023
Obavezan domaći zadatak korenovanja - 034
Obavezan domaći zadatak korenovanja - 045
Koranovanje - vežbe rad u grupama - 023
Koranovanje - vežbe rad u grupama - 034
Koranovanje - vežbe rad u grupama - 045
Stepen cilj je izložilac prirodan broj
Pojam imaginarnog broja i operacije
Komplesni brojevi i osnovne operacije
Konjugovano kompleksni broj
Deljenje kompleksnih brojeva
Deljenje kompleksnih brojeva - vežbe
Operacije sa kompleksnim brojevima
Kompleksni brojevi - obavezan domaći zadatak - 023
Kompleksni brojevi - obavezan domaći zadatak - 034
Kompleksni brojevi - obavezan domaći zadatak - 045
Komplaksni brojevi - vežbe rad u grupama - 023
Komplaksni brojevi - vežbe rad u grupama - 034
Komplaksni brojevi - vežbe rad u grupama - 045
Stepen cilj je izložilac ceo broj
Pojam kvadratne jednačine i rešavanje nepotpune kvadratne jednačine
Potpuna kvadratna jednačina
Rešavanje potpune kvadratne jednačine
Priroda rešenja kvadratnih jednačina
Priroda rešenje kvadratnie jednačine
Vijetove formule
Primena vijetovih pravila
Primena vijetovih formula
Rastavljanje kvadratnog trinoma na
činioce

Jednačine koje se svode na kvadratne
Stepen cilj je izložilac ceo broj - vežbe
Jednačina koje se svode na kvadratne
Jedinice koje se svode na kvadratne
Obavezan domaći zadatak stepenovanje - 023
Obavezan domaći zadatak stepenovanje - 045
Stepenovanje - vežbe rad u grupama - 023
Stepenovanje - vežbe rad u grupama - 045
Decimalni zapis broja u standardnom obliku
Stepenovanje - vežbe
Definicija n-tog korena
Operacije sa korenima  
RSS
Instagram