1.Машински техничар за компјутерско конструисање

Прва година

Друга година

Трећа година

Четврта година

2.Заваривачи

Прва година

Друга година

-Траћа година

3.Аутомеханичари

Прва година

Друга година

-Траћа година