ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ НАСИЉА, ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА УЧЕНИКА ШКОЛЕ
    (* поља означена звездицом морају бити попуњена, у супротном се пријава неће узети у разматрање)

    а. ученикб. родитељ/старатељ ученика

    Важна напомена:
    Подаци који се наводе у пријави су поверљиви и доступни су само члановима Тима зазаштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и користе се у циљузаштите најбољег интереса ученика.