У оквиру образовног профила електротехничар рачунара школују се стручњаци за рад на свим местима где се примењују рачунари.
Електротехничар рачунара оспособљава се за обављање следећих послова:

  • Руковање рачунарским системима,
  • Одржавање рачунарских система, локализација и отклањање кварова
  • Пројектовање софтвера

Могућност запослења је велика с обзиром на велики развој рачунарске технике, увођења рачунара у индустрију, повезивања јавних предузећа (СУП, библиотека, универзитет и сл.) у оквиру глобалних рачунарских мрежа итд.
По завршетку школовања ученици такође стичу основу и могућност даљег школовања, како на електротехничком, тако и на многим другим техничким и природним факултетима.
Школовање за овај образовни профил траје 4 године.

 ПЛАН ПРЕДМЕТА за ученике који се уписују од 2018 године (у школској 2019/2020 то су I-2 и II-2)::

Општеобразовни предмети
назив предмета недељни фонд часова
1. година 2.година 3.година 4.година
Српски језик и књижевност 3 3 3 3
Страни јазик 2 2 2 2
Физичко васпитање 2 2 2 2
Математика 3 3 3 3
Рачунарство и информатика 2
Историја 2
Географија 2
Хемија 2
Ликовна култура 1
Биологија 2
Социологија са правима грађана 2
 ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ
Грађанско васпитање / Верска настава 1 1 1 1
Изборни предмет (који бира ученик) 2 2
Листа могућих изборних предмета:
1. Музичка култура* 1 1
2. Екологија и заштита животне средине* 1 1
3. Изабрана поглавља математике 2 2
4. Историја (одабране теме)* 2 2
5. Физика 2 2
6. Логика са етиком* 2 2

НАПОМЕНА: * Ученик бира изборни предмет само једном у току школовања

Правилник о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Електротехника за образовне профиле електротехничар рачунара и електротехничар енергетике

 

Стручни предмети
назив предмета недељни фонд часовa
1.година 2.година 3.година 4.година
Физика 2 2
Основе електротехнике 3+1 2+1
Рачунарска графика и мултиедија 0+2
Увод у архитектуру рачунара 2+0
Рачунарски хардвер 0+2
Електроника 2+1 2+1
Софтверски алати 0+2 0+2
Оперативни системи 0+3 0+3
Програмирање 0+2 0+2 0+3
Микроконтролери и микрорачунари 1+2 2+2
Рачунарске мреже 2+1
Рачунарска логика 2+1
Одржавање рачунарских система 0+3
Рачунари у системима управљања 1+2
Техничка документација 0+2
Предузетништво 0+2
Практична настава 2 2
ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ
Изборни предмет (бира ученик) 2+0 2+0
Листа изборних предмета
1. Електроенергетика 2
2. Пословне комуникације * 2 2
3. Алати за управљање садржајем на интернету 2
4. Управљање пројектима 2

НАПОМЕНА: * Ученик бира изборни предмет само једном у току школовања

ПРАВИЛНИК о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Електротехника за образовне профиле електротехничар рачунара и електротехничар енергетике