Информације о образовном профилу

Шифра у Конкурсу: ZBKUSC4E30S

Назив образовног профила: Електротехничар обновљивих извора енергије

Подручје рада: електротехника

Трајање: 4 године

Број ученика који се уписује: 30

Циљ стручног образовања за квалификацију образовног профила: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ је оспособљавање лица за припремање и контролу монтаже и одржавање система обновљивих извора енергије.
Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребе континуираног образовања, стручног усавршавања, развој каријере, унапређивања запошљивости, усмерава да лица буду оспособљавана за:

 • примену теоријских знања у практичном контексту у овој области;
 • преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери;
 • објасни принципе функционисања свих система из обновљивих извора енергије  (соларнних – фотонапонска конверзија и система за припрему топле воде,  ветрогенератори и , геотермалне, хидро, постројења за производњу енергије из биомасе,  хибридни системи ) и њихових елемената;
 • наводи основне параметре система обновљивих извора енергије;
 • дефинише основне параметре у функционисању система ОИЕ које је потребно периодично контролисати,
 • врши монтажу, повезивање и одржавање електричних система ОИЕ на нисконапонском и високонапонском нивоу који се прикључују на дистрибутивну мрежу (on-grid);
 • врши монтажу, повезивање и одржавање острвских електричних система ОИЕ који нису повезанина дистрибутивну мрежу (off-grid);
 • користи  одговарајуће софтвере за израду техничких цртежа и технолошких шема систма из обновљивих извора енергије;
 • наводи значај заштите животне средине и разлози за развој и примену ОИЕ и енергетске ефикасности;
 • врши преглед и анализира погонско стање различитих система обновљивих извора енергије.
 • дефинише одговарајуће елементе електричних инсталација и опреме система ОИЕ који је неопходно периодично контролисати
 • препознаје једноставније неисправности на уређајима и систему
 • објасни поступак ажурирања записника опреме за редовно одржавање,
 • опише процедуру контроле радова на поправци система на основу техничке документације
 • објасни поступке  периодичне контроле система са провером параметара система ОИЕ
 • наводи могуће неисправности делова и склопова система ОИЕ
 • дефинише једноставније неисправности на уређајима и систему
 • објасни начин евидентирања извршених радова на поправци система
 • наводи начин праћења учесталости узрока кварова
 • објасни поступак избора опреме за редовно одржавање
 • објасни поступак отписа материјала и опреме
 • објасни начине праћења и анализе рационалности система