У оквиру образовног профила електротехничар енергетике школују се ученици за обављање следећих послова:

  • Учешће у пројектовању трафо-станица
  • Учешће у пројектовању електричних мрежа ниског и високог напона
  • Учешће у пројектовању електричних инсталација
  • Рад у испитним лабараторијама
  • Мерење и контола заштите уземљења
  • Одржавање и ремонт електричне опреме, мрежа и постројења

Електротехничар енергетике се може запослити у свим гранама индустрије, електродистрибуцији, пројектним организацијама електро струке и електросервисима.
По завршетку школовања ученици такође стичу основу и могућност даљег школовања, како на електротехничком, тако и на многим другим техничким и природним факултетима.
Школовање за овај образовни профил траје 4 године.

ПЛАН ПРЕДМЕТА за ученике који се уписују од 2018.године:

1.годинa 2.годинa 3.годинa 4.годинa
Српски језик и књижевност 3 3 3 3
Страни језик 2 2 2 2
Физичко васпитање 2 2 2 2
Математика 3 3 3
Рачунарство и информатика 2
Историја 2
Географија 2
Хемија 2
Ликовна култура 1
Биологија 2
Filozofija
Социологија са правима грађана 2
ИЗБОРНИ ПРОГРАМ
Грађанско васпитање / Верска настава 1 1 1 1
Изборни предмет 2 2
Листа изборних предмета:
1. Музичка култура * 1 1
2. Екологија и заштита животне средине * 1 1
3. Изабрана поглавља математике 2 2
4. Историја (одабране теме) * 2 2
5. Физика 2 2
6. Логика са етиком * 2 2
Општеобразовни предмети

НАПОМЕНА: * Ученик бира изборни предмет једном у току школовања

Правилник о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада Електротехника за образовне профиле електротехничар рачунара и електротехничар енергетике

 

1. godina 2. godina 3. godina 4. godina
Физика 2
Основе електротехнике 3+1 3
Основе машинства 2
Увод у електроенергетику 2
Софтверски алати у електроенергетици 0+2
Електриччна мерења 2+1
Електроника 2+1
Електричне инсталације и осветљење 2 0+2
Мерења у електроенергетици 0+2
Енергетска електроника 2+1
Електричне машине 2+1 2+1
Електроенергетски водови 2 2+1
Електроенергетска постројења 2 2+1
Предузетништво 0+2
Техничка документација 0+2
 Основе система управљања 2+1
Практична настава 4 4 3 3
ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ
Изборни предмет 2+0 2+0
Листа изборних предмета:
1. Тржиште електричне енергије 2
2. Кабловска техника 2
3. Термички и расхладни уређаји 2
4. Управљање електромоторним погоном 2
5. Напредне електроенергетске мреже 2
6. Обновљиви извори енергије 2
Стручни предмети

ПРАВИЛНИК о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Електротехника за образовне профиле електротехничар рачунара и електротехничар енергетике